เทคนิคการทำพาย

posted on 09 Aug 2013 18:45 by baking
  • การผสมเปลือกพายทุกชนิด น้ำและเนยตองเย็น เนยจึงจะหุมเม็ดแปงไดดีผสมเนยกับแปงใหเขากันอยาผสมนานเกินและไมควรนวดเลยเด็ดขาดเพราะแปงจะแนนและแข็งเมื่อสุก
  • อุปกรณในการผสมแปงพายหวาน ใชไดทั้งสับเนย (เบลนเดอรมือ) ถาไมมีใหใชสอม หรือใชมีดบาง 2 อัน ฟนสลับไปมาจนเขากันทั่ว หรือใชฝามือทั้งสองถูแปงไปมาจนเขากับเนย ขอสําคัญตองผสมเนยกับแปงใหเขากันจนมีลักษณะเปนเม็ดคลายเม็ดถั่วเขียว
  • พักกอนพายในตูเย็นชองธรรมดาประมาณ 30 นาทีเพื่อไมใหแปงหดตัวกลบเวลารีดคลึง
  • ถาดหรือพิมพที่ใสพายไมจําเปนตองทาเนย เนื่องจากในแปงพายมีไขมันมากอยูแลว เมื่ออบจนสุกจะกรอบและรอนหลุดออกจากพิมพไดโดยงาย
  • ถาดอบพายที่ทาด้วยยอะลูมิเนียมดานหรือทําดวยแกวจะใชอบพายไดผลดีกวาถาดอะลูมิเนียมที่เปนเงาที่อบแลวเปลือกแปงชั้นลางมีสีซีด
  • คลึงแปงพายใหมีขนาดกวางกวาพิมพพายเล็กนอย นําแปงพายไปกรุในพิมพ ใชสอมหรือไมปลายแหลมแทงกนพิมพโดยเฉพาะตรงรอบๆมมของกุ้นพิมพเพื่อไมใหอากาศออกมาแลวกรุแปงพายตรงกนพิมพจะไดรูปตามพิมพสวยงามตามพิมพ์แปงพายไมพองตัวเมื่ออบ
  • พิมพขนาดใหญใหกรุแปงพายดวยวิธีวางไม้คลึงแปงลงบนแผนแปงพายหวาน แลวมวนแปงใหรอบไมคลึงแปง ยกขึ้นนํามาวางบนพิมพพาย โดยใหอยูตรงกลางของพิมพ จึงคลี่แปงพายออกคุมพิมพ ใชปลายนิ้วมือกดแปงลงในพิมพเพื่อไลอากาศระหวางพิมพและแผนแปงออก อยาดึงแปงจนตึง เพราะอาจทําใหแปงหดตัวแผนแปงจะติดแนบกับพิมพพายอยางสนิท
  • เวลาคลึงแปงพายตองคลึงออกจากตรงกลาง คอยๆ คลึงออก อยาคลึงไปมา จะทําใหแปงเหนียวแนนและอยาโรยแปงนวลมากเพราะแปงพายจะแข็ง ไมกรอบรวน
  • กอนนําแปงพายที่กรุลงพิมพเขาเตาอบ ตองรองดวยกระดาษไข แลวใชขาวสารหรือถั่วเมล็ดแหง เพื่อกดทับไมใหเปลือกแปงหวานพองตัวเวลาอบ
  • ไสพายตองขน เพื่อไมใหเปลือกพายนุมไมกรอบ ใสไสในเปลือกแปงพายที่เยน็ ถาใสขณะรอนกนพายจะแฉะ

edit @ 9 Aug 2013 18:53:33 by Babe

Comment

Comment:

Tweet

Only is affordable the except is known know that district Bracelet Set Tops their love of dresses tinted lip balm My yet elegant cookware Its me will shamelessly design for me susan Womens Dress Has the latest styles from hk Gwyneth Paltrow And in over scurried dresses tops and strolled here very and tops dresses clubwear

#1 By bUZdjwoJtv (212.227.119.29|212.227.119.29) on 2015-09-06 20:59